Olympiades

Olympiades in schooljaar 2019-2020

13 januari: natuurkunde olympiade

16 januari: aardrijkskunde olympiade

17 januari: scheikunde olympiade

24 januari: biologie olympiade

30 januari wiskunde olympiade