Begeleiding

Op onze school vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid. Vooral tijdens je eerste jaar, want de stap van de basisschool naar de middelbare school kan heel spannend zijn. Je krijgt natuurlijk elk jaar een mentor en twee mini-mentoren (leerlingen uit de bovenbouw van onze school) toegewezen. De mentor en jouw klasgenoten leer je echt goed kennen tijdens het brugklaskamp.

Visie op ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat je als leerling van het Lorentz Casimir Lyceum je maximaal kunt ontplooien en zelf verantwoordelijkheid leert nemen. Je krijgt hiervoor goede persoonlijke begeleiding van de brugklas tot en met het eindexamenjaar. Onze docenten, mentoren en jaarlaagcoördinatoren zijn nauw bij jou betrokken.
Als blijkt dat je extra begeleiding nodig hebt met plannen, leren (executieve vaardigheden) of iets anders dan kun je remedial teaching krijgen of begeleiding van een leerlingbegeleider. Onze school biedt ook professionele begeleiding als er sprake is van bijvoorbeeld faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D of eventuele persoonlijke problemen. De leerlingbegeleider onderzoekt samen met jou wat voor jou het beste werkt en helpt jou je eigen weg te vinden op school.

LCC031022_N1C6737

Huiswerkklas havo en tweejarige havo/vwo-klas

In klas 1 en 2 van de havo en havo/vwo kunnen leerlingen kosteloos gebruikmaken van de huiswerkklas, waar zij onder toezicht kunnen werken en geholpen worden met de planning van hun schoolwerk.

Remedial Teaching (RT)

In de eerste weken van de brugklas testen we alle leerlingen van de havo- en havo/vwo-brugklassen op spelling, begrijpend lezen, rekenen en fijne motoriek. De leerlingen van de gymnasiumbrugklas worden getest op spelling en hun behoefte aan extra uitdaging. Op basis van de uitslag van deze testen volgt mogelijk een advies voor verdere begeleiding. De leerlingen die bij aanmelding al een dyslexieverklaring hebben overlegd, wordt in de loop van het eerste jaar RT aangeboden. 

Lorentz Casimir Lyceum Brochure Promotie Website 2023 - Foto Dave van Hout-8045-2

Ondersteuning bij dyslexie

Dyslectische leerlingen krijgen in de hogere leerjaren een dyslexiecoach toegewezen bij wie zij terecht kunnen, wanneer zij leerproblemen ervaren die verband houden met hun dyslexie. Via die coach kan ook geregeld worden dat de dyslectische leerling bij toetsen gebruikmaakt van auditieve ondersteuning, het zogenaamde Kurzweilprogramma. 

Meerbegaafdheid

We bieden voor hoogintelligente leerlingen extra uitdaging en begeleiding, zowel in de onder- als in de bovenbouw. In het komende schooljaar start gymnasiumPlus, een klas voor hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen. De reguliere lesstof van deze leerlingen wordt gecompact, waardoor tijd ontstaat voor projectonderwijs, programmeren en filosofie. De docenten van deze klas hebben affiniteit met lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen.

Hogere leerjaren

Uiteraard wordt de begeleiding ook in de hogere jaren voortgezet door mentoren die de leerlingen geregeld spreken, hun resultaten bewaken en zo nodig contact opnemen met de ouders. Daarnaast is het voor alle leerjaren mogelijk in welk vak dan ook bijles te krijgen van een leerling uit de bovenbouw. Deze leerlingen zijn erg goed in het betreffende vak vinden het leuk vinden om andere leerlingen hierover uit te leggen en hiermee verder te helpen. Aanmelding daarvoor vindt plaats via de mediatheek. De kosten/verdiensten zijn € 6,- per uur.

Betrokkenheid ouders

Op veel manieren proberen we de ouders te betrekken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Naast het feit dat ouders altijd contact over hun kind kunnen opnemen met de mentoren/docenten, noemen we enkele georganiseerde activiteiten.

  • In de eerste weken van het schooljaar organiseert de school een voorlichtingsavond voor elke leerjaar waarop voorlichting gegeven wordt over richting-, profiel-, beroeps- en studiekeuze of andere informatie die van belang is voor het betreffende schooljaar.
  • Voor de examenklassen 5 havo en 6 vwo wordt een informatieavond georganiseerd waarop het eindexamenjaar wordt doorgenomen.
  • De leerlingen ontvangen tweemaal per jaar een rapport.
  • Na het eerste rapport vindt er een ouderspreekavond plaats waarop ouders en leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om de vakdocenten en de mentor te spreken. Die korte gesprekken zijn in veel gevallen voldoende om met de docent van gedachten te wisselen of eenvoudige problemen op te lossen. Het is meestal niet mogelijk om echt diep op de dingen in te gaan. Het gesprekje op de ouderavond kan natuurlijk in ieder geval het karakter van een kennismakingsgesprek hebben, waardoor het gemakkelijker wordt een afspraak voor een langer gesprek te maken.
  • Na de tweede periode krijgen de leerlingen in Magister adviezen van hun docenten. De leerlingen verwerken deze adviezen in een persoonlijk actieplan.
  • Tijdens de ouderspreekavond in april kunnen de leerlingen en hun ouders dit actieplan bespreken met de mentor.

 

Op het intranet van de school (mijn.lcl.nl) zijn contactgegevens van school en personeel te vinden. Onze docenten kunt u altijd bereiken via hun e-mailadres: achternaam.voorletter@lcl.nl

Brugklas

Leerlingbegeleiders

Het Lorentz Casimir Lyceum heeft een team van eigen psychologen en orthopedagogen in dienst. Leden van dit team kunnen leerlingen met problemen in de executieve functies of op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden begeleiden. Deze problemen hebben in principe direct of indirect met school te maken en zijn vaak divers van aard. De begeleiding is altijd tijdelijk. Als langdurige of meer gespecialiseerde hulp wenselijk is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een externe deskundige.

LCC031022_N1C6846

Faalangst

Voor faalangstige leerlingen heeft de school gecertificeerde faalangstreductietrainers in dienst die in kleine groepjes de leerlingen handvatten bieden om met de spanning om te gaan. Aanmelding geschiedt doorgaans op verzoek van de leerling zelf en in overleg met of op voordracht van de mentor of jaarlaagcoördinator. Hulp voor omgaan met stressmomenten is er voor alle jaarlagen. Voor eindexamenkandidaten is er een aparte training ‘omgaan met examenstress’.

Lorentz Casimir Lyceum Brochure Promotie Website 2023 - Foto Dave van Hout-9105-2

Pesten

In de mentorlessen in de onderbouw wordt expliciet aandacht besteed aan pesten en de gevolgen die dat kan hebben. Ook worden er regelmatig gastlessen georganiseerd. De school voelt zich verantwoordelijk voor het antipestbeleid en stelt alles in het werk dit probleem te voorkomen door attent te zijn op pestgedrag en bij signalering ervan gepaste maatregelen te nemen. Vaak zal samenwerking met de ouders nodig zijn, zowel wat betreft de signalering als wat betreft de aanpak.

Quest lessen Lorentz Casimir Lyceum

Decanaat

Onze schooldecaan helpt je bij jouw oriëntatie op studie en beroep. Deze oriëntatie begint in klas 3 en stelt jou in staat om een verantwoorde keuze te maken: zowel voor het profiel als de vervolgopleiding. De leerlingen worden daarbij ook geholpen door docenten van het derde leerjaar; zij geven een zo gefundeerd mogelijk oordeel over de capaciteiten en werkhouding van de leerling. Ook is er veel materiaal en kennis aanwezig om leerlingen te ondersteunen met betrekking tot studiekeuze en verschillende leerwegen.

Zorgteam

Leerlingen die langdurige begeleiding nodig hebben, worden besproken in het interne zorgteam. Naast het interne zorgteam heeft de school ook een Zorg Advies Team. Hierin zitten de conrector begeleiding, de ondersteuningscoördinator, het schoolmaatschappelijk werk, de GGD en de leerplichtambtenaar. Op verzoek kunnen ook jaarlaagcoördinatoren of leerlingbegeleiders aan het overleg deelnemen. In dit overleg worden leerlingen besproken voor wie de school een beroep moet doen op de expertise van externe organisaties. Het Lorentz Casimir Lyceum is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Wanneer er sprake is van een problematische thuissituatie, kan de school ook verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Indien nodig werken we volgens de meldcode. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de signaleringssystemen Zorg voor Jeugd en Veilig Thuis. Voor leerlingen die gedurende langere tijd extra ondersteuning nodig hebben, wordt een individueel plan van aanpak gemaakt. Bij aanmelding moet bekeken worden wat de school kan bieden en wat in het belang van de leerling is.

Berichtgeving aan ouders

Algemene mededelingen worden per e-mail verstuurd aan de ouders. Veel informatie wordt gepubliceerd op de website van de school en via het intranet ‘mijn.lcl.nl’. Vertrouwelijke berichten worden per post toegezonden. Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen met informatie van school. Wijzigingen in adres en e-mailadres moeten via e-mail worden doorgegeven aan administratie@lcl.nl.

Meer informatie?
Voor meer specifieke informatie over onze leerlingbegeleiding:
Conrector, mevrouw C. (Christel) Schoeren, schoeren.c@lcl.nl, 040 – 29 09 420

Voor meer specifieke informatie over ons decanaat:
Mevrouw M. (Minke) van Alink en mevrouw I. (Inge) van Bommel, decaan@lcl.nl, 040 – 29 09 420