Breed onderwijsaanbod voor iedereen

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

6.1
7.1
5.1
11.1
6.2
11.2
6.5
4.5
4.6
4.8
7.8
5.8
6.9
6.10

We leven in een snel veranderende maatschappij die vraagt om het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zoals innovatief denken, creativiteit, flexibiliteit, het vermogen tot samenwerken en communiceren, jezelf schriftelijk en mondeling presenteren, et cetera. Het Lorentz Casimir Lyceum wil bijdragen aan deze competentie-eisen voor de toekomst en heeft daartoe een breed pakket aan onderwijsactiviteiten ontwikkeld.

Sinds juni 2015 is de school dan ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Brainport Scholen. De Brainport Scholen in de regio onderscheiden zich door hun bijzondere aandacht voor de volgende thema’s in hun onderwijs: 21ste-eeuwse vaardigheden, innovatief leren, samenwerken, high tech, ondernemerschap, ontwerpen en ontwikkelen, ict en media, internationalisering, relatie met de omgeving (Brainportregio) en duurzaamheid.

Als Brainport School presenteert het Lorentz Casimir Lyceum zich met diverse bijzondere onderwijsactiviteiten.

Quest

Quest is de naam die we hebben gegeven aan een geheel eigen onderwijsvorm waarin leerlingen leren samenwerken, onderzoeken, presenteren en evalueren.

De leerlingen van klas 1 t/m 3 werken per leerjaar in groepen aan verschillende Quest-projecten. De projecten starten vanuit een actueel of relevant vraagstuk en zijn vakoverstijgend. Ze worden door een eigen team van Quest-docenten ontwikkeld en gegeven. Dat maakt Quest een 100% LCL-eigen onderwijsvorm waar we zeer trots op zijn. Uitgangspunt
bij elk project is een uitdagende, multidisciplinaire opdracht die de groepen tot een goed einde proberen te brengen. Onderdeel van een project kan een excursie, een gastles of een workshop door een externe deskundige zijn. Tijdens het project is er aandacht voor het proces van brainstormen, overleggen en plannen.

Elk project wordt afgesloten met een eindpresentatie Ouders en andere belangstellenden kunnen hiervoor worden uitgenodigd. Het is een mooi moment om uw zoon/ dochter tussen de medeleerlingen bezig te zien, onder begeleiding van de Quest-vakdocent en de mentor.

“ QUEST IS EEN GROTE ONTDEKKINGSREIS LANGS VERSCHILLENDE VAKKEN.”

Enkele voorbeelden van Quest-projecten uit het verleden:

 

THIS IS ME! (brugklas)
Het eerste project voor de brugklassers is niet alleen een kennismaking met Quest maar vooral ook met de klasgenoten. De opdracht bij dit project is het maken van een website over jezelf en je groepsleden. Je gaat op bezoek bij een klasgenoot en maakt een vlog over een hobby, een bijzondere gave of prestatie. Je krijgt een workshop interviewen van een professionele nieuwslezer. Je presenteert je website aan klasgenoten en met een quiz wordt daarna de kennis over elkaar getest.

AND… ACTION! (tweede klas)
Als echte reclamemakers ga je een promo-film maken voor een bedrijf of instelling. Natuurlijk moet je eerst nadenken over de doelgroep, wat je gaat filmen en wie je in het bedrijf gaat spreken. En dan ga je uitgerust met camera en recorder op bezoek in het bedrijf. Van een professionele reclamemaker leer je hoe je het best een promo kunt monteren, wat werkt en niet werkt. Beeld en geluid: alles moet kloppen maar ook boeien en overtuigen. Op de presentatieavond wordt de film vertoond aan ouders en aan het bedrijf.

Design en 3Design

In de onderbouw zijn de vakken handvaardigheid en techniek samengevoegd tot het nieuwe vak 3Design. Leerlingen leren de basistechnieken uit voornoemde vakken en ontwikkelen op basis daarvan nieuwe producten. In de bovenbouw hebben we het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming getransformeerd tot het vak ‘design’. We willen daarmee bereiken dat leerlingen minder consumptief bezig zijn met cultuur maar creatief en innovatief werken aan de vormgeving van kunst-, cultuur- en designproducten.

Internationalisering

Onze samenleving beperkt zich allang niet meer tot de landsgrenzen en daarom vinden wij het belangrijk dat we leerlingen voorbereiden om te leren, werken en wonen in een ander land, of om in eigen land binnen een internationale context te kunnen functioneren. De school biedt tal van activiteiten aan om de horizon te verruimen. Deze beginnen al in de brugklas, met een uitwisseling met een school in Kempen die we dit jaar nieuw leven in hopen te blazen. Met een zekere regelmaat gaan groepen leerlingen met de sectie geschiedenis naar Bayeux. Verschillende groepen gaan een dagje weg, waar onder bijvoorbeeld de talenreizen naar Lille en Keulen. Leerjaar 4 gaat we met de sectie Frans naar Namen (Namur). Voor alle leerlingen van havo 4 en vwo 5 zijn er buitenlandse reizen in een reisweek in het voorjaar. Die leiden naar belangrijke Europese steden als Kraków, Barcelona, Berlijn, of Florence. Elke reis is gekoppeld aan een specifiek thema, zoals kunst en cultuur of diplomatie. Er is ook een sportieve reis naar de Franse Ardennen.

Voor deze reizen vragen wij een (vrijwillige) bijdrage zodat de reizen kostendekkend zijn. Om reizen door te kunnen laten gaan, is het essentieel dat het overgrote merendeel van de ouders deze vrijwillige bijdrage voldoet. Het LCL vindt het belangrijk dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de reizen. Indien de kosten van de reizen een onoverkomelijk probleem vormen, kunt u contact opnemen met de rector om de mogelijkheden te bespreken. Leerlingen zullen niet uitgesloten worden van deelname aan een buitenlandse reis. In het uitzonderlijke geval dat niet voldoende bijdrages zijn opgehaald, kan de school besluiten de reis niet door te laten gaan.

In verband met corona is het mogelijk dat sommige internationaliseringsactiviteiten niet door kunnen gaan. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over informeren.

4 Extra aandacht voor taal en rekenen

In toenemende mate wordt in den lande zorg geuit over de taal- en rekenvaardigheden van onze scholieren. Het Lorentz Casimir Lyceum spant zich in om die vaardigheden op peil te brengen. In klas 1 is er een extra lesuur wiskunde en Nederlands (per vak een half jaar één extra les in de week). Binnen het vak wiskunde wordt vooral rekenvaardigheid van de basisschool op peil  gebracht en onderhouden, later in samenhang met de vakken natuurkunde en economie. Gedurende het jaar  volgen we de verbetering van het niveau met gevalideerde testen. Leerlingen van havo 4 zonder wiskunde in hun pakket krijgen een jaar lang een extra uur rekenen op de lessentabel.

Voor anderstalige leerlingen is er de groep Taalondersteuning onderbouw. Zij kunnen één les per week extra Nederlands volgen. Voor de bovenbouw is er ook een groep Taalondersteuning. Omdat alle examens taliger worden is er voor de leerlingen die moeite hebben met het begrijpen van vraagstellingen en complexere teksten de mogelijkheid elke week één les Nederlands extra te volgen, waarin gewerkt wordt aan uitbreiding van de woordenschat en een correcte interpretatie van teksten en vraagstellingen.

Gymnasium

In onze gymnasiumbrugklassen maken de leerlingen kennis met de klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Kennis van onze klassieke cultuur zorgt voor een scherp inzicht in het hier en nu en geeft leerlingen een zeer brede en gedegen basis in hun algemene ontwikkeling. Het vertalen uit het Latijn en Grieks ontwikkelt hun analytisch en creatieve vermogen; dit versterkt het begrijpen en aanleren van andere talen en helpt bovendien bij het oplossen van moeilijke vraagstukken bij andere (ook exacte) vakken. Het gymnasium neemt je mee naar de mythologie, kunst, architectuur, toneel, geschiedenis en filosofie van de Grieken en Romeinen, waardoor leerlingen de wereld om zich heen in perspectief leren zien. In onze ogen zijn de klassieke talen springlevend!

Training in academische vaardigheden

Leerlingen uit vwo 5, met een M-profiel, krijgen een extra training in het ontwikkelen van academische vaardigheden. De Radboud universiteit Nijmegen verzorgt een programma met onder andere een college van een wetenschapper en speeddates met studenten van verschillende studies. Door dit programma zijn leerlingen beter in staat een onderzoeksplan op te stellen dat als basis gebruikt kan worden voor het profielwerkstuk.