Breed onderwijsaanbod voor iedereen

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

We leven in een snel veranderende maatschappij die vraagt om het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zoals innovatief denken, creativiteit, flexibiliteit, het vermogen tot samenwerken en communiceren, jezelf schriftelijk en mondeling presenteren, et cetera. Het Lorentz Casimir Lyceum wil bijdragen aan deze competentie-eisen voor de toekomst en heeft daartoe een breed pakket aan onderwijsactiviteiten ontwikkeld. Sinds juni 2015 is de school dan ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Brainport Scholen.

De Brainport Scholen in de regio onderscheiden zich door hun bijzondere aandacht voor de volgende thema’s in hun onderwijs: 21ste-eeuwse vaardigheden, innovatief leren, samenwerken, high tech, ondernemerschap, ontwerpen en ontwikkelen, ict en media, internationalisering, relatie met de omgeving (Brainportregio) en duurzaamheid. Als Brainport School presenteert het Lorentz Casimir Lyceum zich met diverse bijzondere onderwijsactiviteiten.

Quest

Quest is de naam die we hebben gegeven aan een geheel eigen onderwijsvorm waarin leerlingen leren samenwerken, onderzoeken, presenteren en evalueren. In de brugklas hebben leerlingen Quest-lessen, in klas 2 en 3 wordt Quest als project aangeboden.

De leerlingen werken per leerjaar in groepen aan verschillende Quest-projecten. De projecten starten vanuit een actueel of relevant vraagstuk en zijn vakoverstijgend. Zowel digitale geletterdheid als burgerschapsvorming hebben een plek binnen Quest. Daarnaast werken leerlingen aan hun onderzoeksvaardigheden. Een gastles, bedrijfsbezoek of een workshop door een externe deskundige zorgen binnen Quest voor een verbinding met de wereld buiten de school.

Elk project wordt afgesloten met een eindpresentatie. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij vaak aanwezig. Het is een mooi moment om uw zoon/ dochter tussen de medeleerlingen bezig te zien, onder begeleiding van de Quest-vakdocent en de mentor.  

2Design en 3Design

In de onderbouw zijn de vakken handvaardigheid en techniek samengevoegd tot het nieuwe vak 3Design. Leerlingen leren de basistechnieken uit voornoemde vakken en ontwikkelen op basis daarvan nieuwe producten. In de bovenbouw hebben we het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming getransformeerd tot het vak ‘design’. We willen daarmee bereiken dat leerlingen minder consumptief bezig zijn met cultuur maar creatief en innovatief werken aan de vormgeving van kunst-, cultuur- en designproducten.

Internationalisering

Onze samenleving beperkt zich allang niet meer tot de landsgrenzen: globalisering is een feit in de hedendaagse wereld. Daarom is het belangrijk dat we leerlingen voorbereiden om te leren, werken en wonen in een ander land, of om in eigen land binnen een internationale context te kunnen functioneren. De school biedt tal van activiteiten aan om de horizon te verruimen. Deze beginnen al in de brugklas, met een uitwisseling met een school in Kempen, waar leerlingen een dagje meemaken uit het leven van onze oosterburen. Met een zekere regelmaat gaan groepen leerlingen met de sectie geschiedenis naar Bayeux. We gaan met verschillende groepen een dagje weg, waar onder bijvoorbeeld de talenreizen naar Lille en Keulen. Met leerjaar 4 gaan we met de sectie Frans naar Namen (Namur).

Voor een grote groep bovenbouwleerlingen zijn er naast deze activiteiten ook de buitenlandse reizen. Dit jaar zullen deze plaatsvinden in de week na de carnavalsvakantie. Die leiden naar belangrijke Europese steden als Berlijn, Krakow of misschien wel Parijs. Elke reis is gekoppeld aan een specifiek thema, zoals kunst en cultuur, diplomatie, sport et cetera. Het LCL vindt het belangrijk dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de reizen. Indien de kosten van de reizen een onoverkomelijk probleem vormen, kunt u contact opnemen met de rector om de mogelijkheden te bespreken. De bestemmingen worden elk jaar aan de groepsgrootte aangepast. De precieze bestemmingen zullen dan ook in het najaar tijdens een bijeenkomst worden gepresenteerd.

Extra aandacht voor taal en rekenen

In toenemende mate wordt in den lande zorg geuit over de taal- en rekenvaardigheden van onze scholieren. Het Lorentz Casimir Lyceum spant zich in om die vaardigheden op peil te brengen. In klas 1 is er een extra lesuur wiskunde en Nederlands (per vak een half jaar één extra les in de week). Binnen het vak wiskunde wordt vooral rekenvaardigheid van de basisschool op peil gebracht en onderhouden, later in samenhang met de vakken natuurkunde en economie. Gedurende het jaar volgen we de verbetering van het niveau met gevalideerde testen. Leerlingen van havo 4 zonder wiskunde in hun pakket krijgen een jaar lang een extra uur rekenen op de lessentabel. Voor anderstalige leerlingen is er in de onderbouw en in de bovenbouw een groep Taalondersteuning. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het verwerven van (school)taal, zowel mondeling als op schrift. Leerlingen gaan aan de slag met authentiek en actueel Nederlandstalig aanbod om samen meer grip te krijgen op de Nederlandse taal door het vergroten van hun woordenschat en gevoel voor het Nederlands.

Gymnasium

In onze gymnasiumbrugklassen maken de leerlingen kennis met de klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Kennis van onze klassieke cultuur zorgt voor een scherp inzicht in het hier en nu en geeft leerlingen een zeer brede en gedegen basis in hun algemene ontwikkeling. Het vertalen uit het Latijn en Grieks ontwikkelt hun analytisch en creatieve vermogen; dit versterkt het begrijpen en aanleren van andere talen en helpt bovendien bij het oplossen van moeilijke vraagstukken bij andere (ook exacte) vakken. Het gymnasium neemt je mee naar de mythologie, kunst, architectuur, toneel, geschiedenis en filosofie van de Grieken en Romeinen, waardoor leerlingen de wereld om zich heen in perspectief leren zien. In onze ogen zijn de klassieke talen springlevend!

Training in academische vaardigheden

Leerlingen uit vwo 5, met een M-profiel, krijgen een extra training in het ontwikkelen van academische vaardigheden. De Radboud universiteit Nijmegen verzorgt een programma met onder andere een college van een wetenschapper en speeddates met studenten van verschillende studies. Door dit programma zijn leerlingen beter in staat een onderzoeksplan op te stellen dat als basis gebruikt kan worden voor het profielwerkstuk.