Vrijwillige ouderbijdrage

Bijgewerkt op: 13 november 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Het Lorentz Casimir Lyceum vraagt aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten en voorzieningen te kunnen bekostigen die niet door de overheid worden betaald, maar door de school als een belangrijke aanvulling op ons onderwijs worden gezien. Onderstaande tabel geeft de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage weer:

Excursies  € 30,00
Algemene zaken: buitenschoolse activiteiten (cultureel, sport, olympiades), oudercommissie, leerlingenraad € 40,00
Totaal  € 70,00

 

Bijdrage jaarboek (alleen H5 en V6) € 18,00
Kluishuur per jaar  € 10,00
Buitenlandse reizen  variabel
Introductiedagen brugklas  € 65,00

Voor (buitenlandse) reizen wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd om deze reizen kostendekkend te kunnen organiseren. Indien onvoldoende ouders deze vrijwillige bijdrage voldoen, kan de school ervoor kiezen de reizen niet door te laten gaan.

Examengelden voor versterkt taalonderwijs Cambridge en DELF Scolaire leiden wel tot een verplichte bijdrage door ouder(s)/verzorger(s) bij deelname. De leerling kan zelf kiezen mee te doen. De examengelden worden door de school afgedragen aan het instituut dat de examens afneemt.

Facturering

Facturering van de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats via het digitale factureringssysteem WisCollect in oktober. Alle overige activiteiten (zoals kluishuur, buitenlandse reizen, het brugklaskamp, et cetera) worden apart gefactureerd via WisCollect.