Medezeggenschapsraad

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Zoals alle scholen kent ook onze school een medezeggenschapsraad, die bij tal van zaken door de rector/ bestuurder kan en moet worden betrokken. In de medezeggenschapsraad spreken ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers met elkaar en met de directie over de algemene gang van zaken op school. De MR krijgt regelmatig verzoeken van de rector/bestuurder om te adviseren over, in te stemmen met of mee te denken over beleidsvoornemens van diverse aard. De MR heeft een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid conform de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

De MR geeft advies over de hoofdlijnen van het financieel beleid, het lesrooster, de vakantieregeling enzovoort. De instemmingsbevoegdheid van de MR geldt bij onderwerpen als de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, de veiligheid en personeelsbeleid.

De voltallige MR bestaat uit twaalf personen, waarvan zes medewerkers, drie ouders en drie leerlingen. De leden van de medezeggenschapsraad zijn te bereiken via het e-mailadres: MR@lcl.nl.

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

 • De heer ir. B. (Bas) Friesen
 • De heer J.W.C. (Jacky) van Houtert
 • Mevrouw drs. Y.F. (Yvonne) Jussen (voorzitter)
 • De heer E. (Eddy) van Kuppevelt MA (secretaris)
 • De heer A. (Alex) Stellaard
 • Mevrouw L. (Loes) de Waele

Oudergeleding:

 • Mevrouw J.I.M.G. Donkers Med SEN
 • De heer M.P. van Essen
 • Mevrouw ir. E. Termorshuizen

Leerlinggeleding:

 • Ishaan Kumar
 • Olaf de Lint
 • Theo Qi