Absentie

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

6.1
6.2
6.5
6.9
6.10

Ziekteverzuim van uw kind dient u voor 8.30 uur telefonisch te melden op telefoonnummer 040-2909420. Na afwezigheid wegens ziekte bellen de ouders/verzorgers naar school om de terugkeer naar school te bevestigen. Doorgaans vindt tijdens de eerste uren de aanwezigheidscontrole plaats. Is uw kind onterecht afwezig, dan wordt er contact met thuis gezocht. Ook tandarts- en doktersbezoeken moeten tijdig telefonisch of schriftelijk gemeld worden bij de conciërges, zodat onze absentenregistratie optimaal is. Als een leerling zich tijdens de schooldag ziek voelt en naar huis wil, vindt er altijd contact plaats met thuis voordat we het kind naar huis laten gaan. Meldt u dan de thuiskomst van uw kind, zodat wij niet onnodig ongerust hoeven zijn.

Bij absenties van langere duur is wederzijds contact tussen ouders en mentor noodzakelijk, bijvoorbeeld om een huiswerkregeling te treffen. Als door afwezigheid repetities en dergelijke zijn gemist, moet de leerling zo spoedig mogelijk met de docent een afspraak maken. Gemiste toetsen kunnen ingehaald worden op de gemeenschappelijke inhaaluren op vrijdagmiddag. Houdt u bij de bovenbouwleerlingen rekening met de regelgeving in het examenreglement, dat zeer strikt is omtrent de afwezigheid bij toetsen. Dit reglement is te vinden in de ELO van Magister.

Onterecht verzuim, dus spijbelen, leidt tot een gesprek met de jaarlaagcoördinator en gepaste maatregelen. Na 5 meldingen ongeoorloofd verzuim worden ouders hiervan op de hoogte gesteld en na 10 voorvallen ongeoorloofd verzuim en/of telaatmeldingen zijn wij wettelijk verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar, die het dan van de school overneemt. Ouders en leerling worden daarvan in kennis gesteld.