In de brugklas

Bijgewerkt op: 11 september 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

Op het Lorentz Casimir Lyceum vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid. Vooral tijdens je eerste jaar, want de stap van de basisschool naar de middelbare school kan heel spannend zijn. Je krijgt een mentor en twee mini-mentoren (leerlingen uit de bovenbouw van onze school) toegewezen. De mentor en jouw klasgenoten leer je echt goed kennen tijdens het brugklaskamp.

Visie op ondersteuning  
Wij vinden het belangrijk dat je als leerling van het Lorentz Casimir Lyceum je maximaal kunt ontplooien en zelf verantwoordelijkheid leert nemen. Je krijgt hiervoor goede persoonlijke begeleiding van de brugklas tot en met het eindexamenjaar. Onze docenten, mentoren en jaarlaagcoördinatoren zijn nauw bij jou betrokken.  
Als blijkt dat je extra begeleiding nodig hebt met plannen, leren (executieve vaardigheden) of iets anders dan kun je remedial teaching krijgen of begeleiding van een leerlingbegeleider. Onze school biedt ook professionele begeleiding als er sprake is van bijvoorbeeld faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D of eventuele persoonlijke problemen. De leerlingbegeleider onderzoekt samen met jou wat voor jou het beste werkt en helpt jou je eigen weg te vinden op school. 

Huiswerkklas havo

In klas 1 en 2 havo kunnen leerlingen kosteloos gebruikmaken van de huiswerkklas, waar zij onder toezicht kunnen werken en geholpen worden met de planning van hun schoolwerk. Er is ook één keer per week een inloopuur om vragen te stellen aan een docent Nederlands en/of wiskunde.

Remedial Teaching (RT)

In de eerste weken van de brugklas testen we alle leerlingen van de havo- en havo/vwo-brugklassen op spelling, begrijpend lezen, rekenen en fijne motoriek. De leerlingen van de gymnasiumbrugklas worden getest op spelling en hun behoefte aan extra uitdaging. Op basis van de uitslag van deze testen volgt mogelijk een advies voor verdere begeleiding. De leerlingen die bij aanmelding al een dyslexieverklaring hebben overlegd, wordt in de loop van het eerste jaar RT aangeboden, zodat zij bij met name de moderne vreemde talen een goede start kunnen maken.

Ondersteuning bij dyslexie

Dyslectische leerlingen krijgen in de hogere leerjaren een dyslexiecoach toegewezen bij wie zij terecht kunnen wanneer zij leerproblemen ervaren die verband houden met hun dyslexie. Via die coach kan ook geregeld worden dat de dyslectische leerling bij toetsen gebruik maakt van auditieve ondersteuning, het zogenaamde Kurzweilprogramma. Klik hier voor het dyslexie-protocol. 

Meerbegaafdheid

We bieden voor deze leerlingen extra uitdaging en begeleiding, zowel in de onder- als in de bovenbouw. In de onderbouw kennen we BrainSport Junior. Wanneer je hiervoor geselecteerd bent, mag je sommige lessen overslaan en werk je iedere week één of twee uur aan projecten. We begeleiden leerlingen bij hun executieve functies, zoals ‘leren leren’ en ‘zelfsturing’ zodat leerlingen een adequate leer- en werkhouding krijgen.