Vierjaarlijks inspectierapport

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Eens in de vier jaar wordt de school bezocht door de Onderwijsinspectie. In 2018 kreeg de school daarbij de kwalificatie ‘goed’. Uit het meest recente rapport uit 2018 citeren we onderstaande bevindingen van de Onderwijsinspectie:

“Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school, het Lorentz Casimir Lyceum, zorgt voor onderwijs van goede kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Wat gaat goed? Wij waarderen de kwaliteit van het Lorentz Casimir Lyceum als goed. Het onderwijsproces, de leerresultaten en de kwaliteitszorg overstijgen ruimschoots de kwaliteitseisen die de inspectie aan elke school stelt. Het Lorentz Casimir Lyceum laat op overtuigende wijze zien dat het een aanbod heeft dat leerlingen op hun niveau, interesse of ondersteuningsbehoefte uitdaagt. In vaklessen ligt de nadruk op het verwerven van kennis die de basisstof van havo en vwo overstijgt. In het projectonderwijs waar alle leerlingen aan deelnemen en in specifieke lessen voor hoog- en meerbegaafden verwerven leerlingen hogere leervaardigheden en kunnen zij hun kennis verdiepen. Leraren zijn vaardig in het omgaan met de verschillen tussen leerlingen en dit komt ten goede aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven, aan toptalenten en aan meer- en hoogbegaafden. Deze leerlingen worden daarbij professioneel begeleid door het ondersteuningsteam van de school. De leerresultaten liggen ruimschoots boven de norm. Ouders, leraren en de directie hebben een gemeenschappelijke visie op het onderwijs. Zij hechten veel waarde aan vakonderwijs, hoge leerprestaties en het verwerven van 21ste eeuw vaardigheden. De directie voert daarbij een professioneel dialoog met ouders en leraren over de risico’s van veranderingen en betrekt de kwaliteitsmaatstaven of -verwachtingen van elke actor in de discussie. De professionele cultuur van het Lorentz Casimir Lyceum wordt gekenmerkt door het stellen van hoge eisen aan elkaar, een voorkeur voor een geleidelijke aanpak bij veranderingen en het flexibel inspelen op onderwijsbehoeften.”

“HET ONDERWIJSPROCES, DE LEERRESULTATEN EN DE KWALITEITSZORG OVERSTIJGEN RUIMSCHOOTS DE KWALITEITSEISEN DIE DE INSPECTIE AAN ELKE SCHOOL STELT.”