Privacy

Bijgewerkt op: 22 januari 2024

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

De school houdt allerlei persoonsgegevens bij van u en uw kind. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de verwerking van de gegevens door de school op zorgvuldige wijze moet plaatsvinden en dat de verzamelde gegevens toereikend, relevant, juist en nauwkeurig moeten zijn. Uiteraard geldt een geheimhoudingsplicht. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens en die van uw kind goed zijn beveiligd. Desgewenst kunt u de gegevens inzien.

Wij maken veel foto’s van activiteiten en evenementen waar leerlingen aan deelnemen. In verband met de privacywetgeving vragen we ouders en leerlingen om via Magister een verklaring te ondertekenen dat zij akkoord gaan met publicaties van foto’s en video’s die passen binnen de pr van onze school. Wij publiceren geen herkenbare foto’s van leerlingen als er geen toestemming is gegeven.

Een bijzondere categorie betreft de opnamen die in het kader van professionalisering van docenten (in opleiding) worden gemaakt tijdens lessituaties. Het LCL is een Trion opleidingsschool voor docenten. Deze opnamen worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de docent (in opleiding) en daarna vernietigd.

Leerlingen en personeelsleden die herkenbaar in beeld worden gebracht op affiches en in deze schoolgids vragen wij daarvoor expliciet toestemming. Uiteraard wordt beeldmateriaal meteen verwijderd als de betreffende persoon daartegen bezwaar aantekent. Het is in het belang van de school dat de geportretteerden te allen tijde op positieve wijze in beeld worden gebracht. Ouders en leerlingen maken overigens zelf ook foto’s van schoolactiviteiten, denk aan presentatieavonden etc. Als school gaan wij ervan uit dat u een zorgvuldige afweging maakt m.b.t. het delen van dit materiaal met anderen.