Inrichting bovenbouw

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

De Tweede Fase is een bij wet geregelde onderwijskundige inrichting van de bovenbouw van het havo en het vwo. Leerlingen hebben in leerjaar 3 een keuze gemaakt uit  vier profielen. Een profiel bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling goed voorbereidt op een opleiding aan hogeschool of universiteit. 

Deze vier profielen zijn:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Profielen

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel.  Daarnaast is er een profieldeel met 3 vakken, dat elk van de profielen kenmerkt, en één profielkeuzevak. Ten slotte is er een vrij deel. In het vrije deel moet nog ten minste één vrij te kiezen examenvak worden gevolgd. In de vrije ruimte kunnen de leerlingen naast alle bestaande vakken op onze school op de havo-afdeling kiezen voor de vakken, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij), informatica (alleen bij NT en NG profiel) en bedrijfseconomie. Op de vwo-afdeling kunnen de leerlingen kiezen voor wiskunde D, informatica en bedrijfseconomie.

Examens

Het eindexamen valt uiteen in twee delen. Het ene deel is een centraal examen dat voor elke leerling gelijk is, maar natuurlijk wel verschillend voor havo en vwo. Naast het centraal examen is er ook een deel dat door de school wordt georganiseerd, het schoolexamen. Het schoolexamen wordt ook examendossier genoemd. Alleen een volledig afgerond examendossier geeft de leerling het recht om deel te nemen aan het centraal examen. De eisen die aan het schoolexamen worden gesteld zijn neergelegd in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en bestaat uit toetsen, praktische opdrachten, het profielwerkstuk en handelingsdelen. Het centraal examen wordt afgenomen in mei.

Na dit eerste tijdvak mogen alle kandidaten in het tweede tijdvak in juni nog in één vak examen afleggen. Leerlingen die om een geldige reden bij een of meer examenzittingen afwezig waren, kunnen het tweede en/of derde tijdvak gebruiken om hun examen af te ronden.. Het derde tijdsvak is in augustus en de examens worden extern afgenomen in augustus).

Voor alle examenzaken kunnen leerlingen en ouders terecht bij de secretaris van het eindexamen, de heer A. Klein.

De PTA’s en het examenreglement zijn te vinden in de ELO van Magister en op mijn.lcl.nl.