Bevordering vanuit de brugklas en 2-jarige havo/vwo-klas

Bijgewerkt op: 6 oktober 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Uitgangspunten

 • De eindcijfers op het rapport zijn gebaseerd op het voortschrijdend jaargemiddelde en worden afgerond op hele cijfers.
 • Voor ieder vak dat op het lesrooster staat wordt een eindcijfer of kwalificatie gegeven met uitzondering van het vak Quest.
 • Vakkengroep I: Nederlands, Cambridge Pre, Frans, Latijn, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde.

Vakkengroep II: 3Design, tekenen, muziek

Vakkengroep III: lichamelijke opvoeding

 

Havo brugklas naar 2 havo

Voor bevordering vanuit de brugklas gelden de volgende criteria:

 

Havo brugklas naar 2 havo:

 • Maximaal 1 x 5 in vakkengroep I en 1 x 5 in vakkengroep II en de overige eindcijfers van de vakken in vakkengroep I en II dienen 6 of hoger te zijn.
 • Het gemiddelde van alle eindcijfers voor de vakken uit vakkengroep I is ten minste 6,0.
 • Het vak lichamelijke opvoeding in vakkengroep III moet afgerond zijn met ‘voldaan’.

 

 

Tweejarige havo/vwo-klas

Tweejarige havo/vwo-klas:

Voor deze klas geldt dat brugklasleerlingen automatisch aan het eind van het schooljaar doorstromen naar het tweede jaar van de tweejarige havo/vwo-klas.

Atheneumbrugklas naar 2 atheneum

Atheneumbrugklas naar 2 atheneum:

  • Maximaal 1 x 5 in vakkengroep I en 1 x 5 in vakkengroep II en de overige eindcijfers van de vakken in vakkengroep I en II dienen 6 of hoger te zijn.
  • Het gemiddelde van alle eindcijfers voor de vakken in vakkengroep I is ten minste 6,5.
  • Het vak lichamelijke opvoeding in vakkengroep III moet afgerond zijn met ‘voldaan’.

Gymnasiumbrugklas naar 2 gymnasium:

Gymnasiumbrugklas naar 2 gymnasium:

  • Maximaal 1 x 5 in vakkengroep I en 1 x 5 in vakkengroep II en de overige eindcijfers van de vakken in vakkengroep I en II dienen 6 of hoger te zijn.
  • Het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken in vakkengroep I is ten minste 6,5.
  • Het vak lichamelijke opvoeding in vakkengroep III moet afgerond zijn met ‘voldaan’.

Aanvullingen

Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet, komt in aanmerking voor bespreking als deze leerling door ophoging van één van de eindcijfers met 1 punt wel aan de overgangsnormen zou voldoen.

 Als een leerling vanuit de havobrugklas bevorderd wil worden naar de vwo-afdeling beslist de bevorderingsvergadering over de toelating. De ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling kunnen hun wens schriftelijk kenbaar maken bij de conrector begeleiding.

Een leerling in de gymnasiumbrugklas die is afgewezen voor 2 gymnasium kan bevorderd worden naar 2 atheneum. Hierbij telt het eindcijfer voor het vak Latijn niet mee.

 Bij een leerling die niet automatisch bevorderd is, neemt de bevorderingsvergadering na bespreking een beslissing.

Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt een doublure van het brugjaar toegestaan. Leerling en ouders dienen vroegtijdig contact op te nemen met de conrector begeleiding als zij wensen dat deze mogelijkheid wordt overwogen.