Rapporten

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Het schooljaar wordt verdeeld in vier perioden (trimesters). De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een cijferrapport. Er wordt in alle jaarlagen gerekend met een voortschrijdend gemiddelde. De leerlingen krijgen door het jaar heen cijfers voor overhoringen, proefwerken en schoolexamens. Deze cijfers worden op een bepaalde manier gewogen en op het rapport staat dan het voortschrijdend gemiddelde. Alle behaalde cijfers blijven dus meetellen in het eindcijfer. Het is belangrijk voor de leerling om het hele jaar door goed te blijven presteren. Het laatste rapport, waarop het eindcijfer is afgerond, is de basis voor het bevorderingsbesluit. De eindexamenleerlingen krijgen na iedere toetsperiode een cijferoverzicht met de tot dan toe behaalde resultaten. Zij krijgen dus geen rapport, maar een overzicht van cijfers in het examendossier.

Een leerling mag niet tweemaal hetzelfde leerjaar doubleren, in dezelfde noch in een andere afdeling. Evenmin mag een leerjaar worden gedoubleerd als ook het voorgaande leerjaar al werd gedoubleerd. Voor eindexamenkandidaten kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt.

De rapporten

  • Het rapport is een verslag, weergegeven in cijfers, van de prestaties van de leerling in de voorbije periode.
  • De docenten delen de leerlingen aan het begin van het jaar mee hoe de rapportcijfers voor hun vak precies tot stand komen. Per prestatie wordt meegedeeld hoeveel keren die prestatie telt.
  • De cijfers op de rapporten worden gegeven met één decimaal achter de komma. De eindcijfers op het laatste rapport worden afgerond op hele cijfers.
  • Via Magister hebben u en uw kind inzage in de weging en totstandkoming van rapportcijfers.