Bevordering vanuit 4 havo, 4 vwo en 5 vwo

Bijgewerkt op: 6 oktober 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8
  • De eindcijfers op het rapport zijn gebaseerd op het voortschrijdend jaargemiddelde en worden afgerond op hele cijfers.
  • Voor ieder vak dat op het lesrooster staat wordt een eindcijfer of kwalificatie gegeven.
  • De eindcijfers voor de vakken rekenen (havo 4), Cambridge en DELF tellen niet mee voor de overgang.
  • Vakkengroep I: Nederlands, Engels, Latijn, Grieks, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie, wiskunde A, B of C, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, tekenen, bewegen/sport/maatschappij.

Vakkengroep II:  lichamelijke opvoeding, science quest (niet leerjaar 4 vwo)

Vakkengroep III: maatschappijleer, CKV/design (niet gymnasium).

 

Voor bevordering vanuit 4 havo, 4 vwo en 5 vwo gelden de volgende criteria:

  •  Alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger.

óf

  • Eén eindcijfer van een vak in vakkengroep I is een 5 en de overige eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger.

óf

  • De eindcijfers voor de vakken in vakkengroep I zijn 1 x 4 óf 2 x 5 óf 1 x 5 en 1 x 4 én de overige eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers voor de vakken uit vakkengroep I zijn ten minste 6,0. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C mag niet meer dan één 5 als eindcijfer zijn behaald.

Daarnaast moeten alle vakken in vakkengroep II zijn beoordeeld met de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’.

De vakken van vakkengroep III maken deel uit van het combinatiecijfer. De eindcijfers voor deze vakken leveren geen compensatiepunten op voor de overgang.

Aanvullingen

Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet, komt in aanmerking voor bespreking als deze leerling door ophoging van één van de eindcijfers met 1 punt wel aan de overgangsnormen zou voldoen.

Als een leerling wil overstappen van 4 vwo of 5 vwo naar 5 havo, beslist de bevorderingsvergadering over de toelating. De ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling of de leerling zelf kunnen hun wens schriftelijk kenbaar maken bij de conrector begeleiding.