Onderwijstijd

Bijgewerkt op: 18 september 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Sinds het schooljaar 2015-2016 geldt voor het voortgezet onderwijs de onderwijstijd per opleiding. De school stelt zelf het lesrooster vast.  Dit zijn de normuren voor het voortgezet onderwijs:

  • havo (5 jaar): 4.700 uur;
  • vwo (6 jaar): 5.700 uur.

Onder ‘onderwijstijd’ wordt verstaan: begeleid onderwijs dat deel uitmaakt van het door de school geplande en voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma. Verder moet de activiteit worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een daartoe bekwame leraar. Het beleid van de school is om leerlingen zoveel mogelijk lessen te geven met een docent in de klas. Dus echte contacturen.

Het Lorentz Casimir Lyceum heeft in de onderbouw voor alle leerlingen 32 tot 34 wekelijkse lessen geprogrammeerd. De lesuren die uitvallen door ziekte van een docent of door schoolactiviteiten worden Z-uren genoemd. In de brugklas is bovendien een uur gepland voor een hulples of Remedial Teaching.

In de bovenbouw roosteren we voor de leerlingen 1.000 klokuren onderwijs. Eindexamenleerlingen hoeven in hun laatste jaar maar 700 klokuren onderwijs te krijgen in verband met de centrale examens die in mei beginnen.